วันอาทิตย์ที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2554

9.แบบฝึกหัดสำหรับสอนการเขียนโปรแกรมเบื้องต้น

เนื่องจากนักศึกษาที่ผมสอน ทำข้อสอบกลางภาคไม่ได้ เพราะไม่ได้ใช้เวลาที่บ้านฝึกฝน แม้จะให้การบ้านไปทำ แต่ก็ไม่ได้ไปลงเครื่องให้เกิดความชำนาญ จึงต้องให้งาน 60 โปรแกรมนี้ใหม่ เป็นโปรแกรมที่ง่าย เพราะถ้ายังลอกอีก ก็จะไม่ผ่านการสอบปากเปล่า ในการถามจุดผิดพลาดว่าโปรแกรมที่เขียนมาผิดจุดใด กลุ่ม 1 พิมพ์ข้อมูลอย่างง่าย
พิมพ์ รหัสนักศึกษา
พิมพ์ ชื่อตนเอง
พิมพ์ ตัวเลข จากตัวแปร
พิพม์ ชื่อ และสกุล คนละบรรทัด
พิพม์ รหัส ชื่อ และสกุล คนละบรรทัด
พิมพ์ ผลบวก ของเลข 2 จำนวน
พิมพ์ ผลบวก ลบ คูณ หาร ของเลข 2 จำนวน
กลุ่ม 2 รับข้อมูลมาคำนวณ
พิมพ์ ตัวเลข ที่รับมาจากแป้นพิมพ์
พิมพ์ อักษร ที่รับมาจากแป้นพิมพ์
พิมพ์ ผลบวก ของเลข 2 จำนวน ที่รับมาจากแป้นพิมพ์
พิมพ์ ผลบวก และลบ ของเลข 2 จำนวน ที่รับมาจากแป้นพิมพ์
พิมพ์ ผลคูณ และหาร ของเลข 2 จำนวน ที่รับมาจากแป้นพิมพ์
พิมพ์ ผลบวก ของเลข 3 จำนวน ที่รับมาจากแป้นพิมพ์
กลุ่ม 3 รับข้อมูล และเลือกพิมพ์
รับตัวเลขจากแป้นพิมพ์ 2 จำนวน แต่พิมพ์ตัวหลังก่อนตัวแรก
รับตัวเลขจากแป้นพิมพ์ 2 จำนวน ให้พิมพ์ตัวที่มากกว่า
รับตัวเลขจากแป้นพิมพ์ 2 จำนวน ให้พิมพ์ตัวที่น้อยกว่า
รับตัวเลขจากแป้นพิมพ์ ถ้ามากกว่า 5 ให้พิมพ์คำว่า wow
รับตัวเลขจากแป้นพิมพ์ ถ้าน้อยกว่า 5 ให้พิมพ์คำว่า oho
รับตัวเลขจากแป้นพิมพ์ 3 จำนวน ให้พิมพ์ตัวที่มากที่สุด
รับตัวเลขจากแป้นพิมพ์ 3 จำนวน ให้พิมพ์ตัวที่น้อยที่สุด
กลุ่ม 4 ทำซ้ำอย่างง่าย
พิมพ์ 1 ถึง 10 ด้วย for
พิมพ์ 1 ถึง 10 ด้วย while
พิมพ์ 10 ถึง 1 ด้วย for
พิมพ์ 10 ถึง 1 ด้วย while
พิมพ์ 10 ถึง 20 ด้วย for
พิมพ์ 10 ถึง 20 ด้วย while
พิมพ์ 20 ถึง 10 ด้วย for
พิมพ์ 20 ถึง 10 ด้วย while
พิมพ์เลขคู่ระหว่าง 1 ถึง 10
พิมพ์เลขคี่ระหว่าง 1 ถึง 10
 กลุ่ม 5 ทำซ้ำซ้อนกัน
พิมพ์สูตรคูณแม่ 2
พิมพ์สูตรคูณแม่ 3
พิมพ์สูตรคูณแม่ 2 จนเสร็จ แล้วพิมพ์แม่ 3 ต่อ
พิมพ์สูตรคูณแม่ 2 และ 3 คนละ Column
พิมพ์ตัวเลขแบบ for ซ้อนด้วย for
พิมพ์ตัวเลขแบบ for ซ้อนด้วย while
พิมพ์ตัวเลขแบบ while ซ้อนด้วย for
พิมพ์ตัวเลขแบบ while ซ้อนด้วย while
กลุ่ม 6 อาร์เรย์
อ่านข้อมูลจากอาร์เรย์แบบตัวเลข 3 สมาชิกมาพิมพ์ ไม่ใช้ for
อ่านข้อมูลจากอาร์เรย์แบบตัวอักษร 3 สมาชิกมาพิมพ์ ไม่ใช้ for
อ่านข้อมูลจากอาร์เรย์แบบตัวเลข 3 สมาชิกมาพิมพ์ ใช้ for
อ่านข้อมูลจากอาร์เรย์แบบตัวอักษร 3 สมาชิกมาพิมพ์ ใช้ for
รับข้อมูลจากแป้นพิมพ์เก็บลงอาร์เรย์ แล้วนำมาพิมพ์ใหม่
รับข้อมูลจากแป้นพิมพ์เก็บลงอาร์เรย์ แล้วนำมาพิมพ์ใหม่ เฉพาะมากกว่า 10
รับข้อมูลจากแป้นพิมพ์เก็บลงอาร์เรย์ แล้วนำมาพิมพ์ใหม่ เฉพาะน้อยกว่า 10
กลุ่ม 7 คำนวณเบื้องต้น
พิมพ์ค่าสูงสุด จากอาร์เรย์ที่ถูกกำหนดเป็นค่าคงที่ในโปรแกรม
พิมพ์ค่าต่ำสุด จากอาร์เรย์ที่ถูกกำหนดเป็นค่าคงที่ในโปรแกรม
พิมพ์ค่าผลรวม จากอาร์เรย์ที่ถูกกำหนดเป็นค่าคงที่ในโปรแกรม
พิมพ์ค่าเฉลี่ย จากอาร์เรย์ที่ถูกกำหนดเป็นค่าคงที่ในโปรแกรม
พิมพ์ค่าสูงสุด จากอาร์เรย์ที่รับค่าจากแป้นพิมพ์
พิมพ์ค่าต่ำสุด จากอาร์เรย์ที่รับค่าจากแป้นพิมพ์
พิมพ์ค่าผลรวม จากอาร์เรย์ที่รับค่าจากแป้นพิมพ์
พิมพ์ค่าเฉลี่ย จากอาร์เรย์ที่รับค่าจากแป้นพิมพ์
กลุ่ม 8 แฟ้มข้อมูล หรือฐานข้อมูล
อ่านข้อมูลจากแฟ้มข้อมูล มาแสดงทางจอภาพ
อ่านข้อมูลจากแฟ้มข้อมูล มาแสดงทางจอภาพ โดยมีเลขลำดับกำกับ
อ่านข้อมูลจากแป้นพิมพ์ แล้วเขียนลงแฟ้มข้อมูล
อ่านข้อมูลจากแฟ้มข้อมูล เขียนลงแฟ้มใหม่อีกแฟ้มหนึ่ง
เพิ่มข้อมูลในแฟ้มข้อมูล เมื่อได้รับข้อมูลจากแป้นพิมพ์
ลบข้อมูล แบบต่าง ๆ
แก้ไขข้อมูล แบบต่าง ๆ

งานที่มอบหมายให้นักศึกษาไปฝึก หรือทำแก้ตัวหลังสอบกลางภาค
A. จากโจทย์แต่ละข้อ ให้เขียนโปรแกรมที่ถูกต้อง และที่ผิดอย่างละโปรแกรม โดยบอกว่าที่ผิด ผิดอย่างไร
B. ให้แต่ละข้อทำที่ถูกมา 1 ครั้ง และให้ทำที่ผิดมา 2 โปรแกรม โดยแยกเฉลยจุดผิดออกจากกัน
C. ให้นักศึกษาสลับกัน หาจุดผิดพลาดในโปรแกรมของเพื่อน
D. ตัวอย่างจุดผิดพลาดที่แนะนำนักศึกษา
- เขียนคำสั่งผิด เช่น class เป็น ClaSs เป็นต้น
- ลืมเครื่องหมาย เช่น . , ; ( { = เป็นต้น
- ลืมประกาศตัวแปร หรือ ประกาศตัวแปรซ้ำ
- ใช้งานผิดประเภท เช่น ตัวเลข เป็นตัวอักษร หรือไม่เปลี่ยนประเภทก่อนนำมาประมวลผล
- ลืมประกาศ include หรือ IOException หรือ อื่น ๆ
- จำนวน { ไม่เท่ากับ }
- Compile ไม่ผ่าน แต่พยายามเรียกใช้งาน
- ผิดพลาดขณะแปลอย่างไร หรือประมวลผล หรือตรวจสอบระหว่างประมวลผลผิดพลาด 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น